Laboratoriot ja Bioturvalaboratoriot

Jo muutama epätoivottu partikkeli tai kaasumolekyyli saattaa saada aikaan vakavia seurauksia joissakin prosesseissa. Kuvittele, mitä vahinkoa kontaminoitunut ilma saattaa saada aikaan puolijohteiden, lääkkeiden tai muiden herkkien tuotteiden valmistajille.

Mikroelektroniikka- ja lääketeollisuus käyttävät erilaisia prosesseja, jotka tarvitsevat eriasteista puhdasta ilmaa. Camfil Farrilla on erikoisosaamista, joka auttaa analysoimaan ja erittelemään tarpeesi; suodatinvalikoimamme sisältää kaiken tarvitsemasi.

Puhdasilmavaatimukset poikkeavat huomattavasti eri aloilla, kuten sairaaloissa, museoissa, sellu- ja paperitehtaissa sekä elintarvike- ja autoteollisuudessa. Yksi asia näitä kaikkia kuitenkin yhdistää: nämä kaikki luottavat Camfil Farrin yksilöllisiin ilmansuodatusratkaisuihin.

Camfil Farr on useiden vuosien ajan tehnyt yhteistyötä eri biosuoja- ja laminaarivirtauskaappien johtavien valmistajien kanssa.
Tunnemme täysin alan tekniset vaatimukset.
Alan suosituin HEPA-suodatin on MEGALAM.

MEGALAM

Suositun MEGALAM-suodattimemme avulla OEM-valmistajat voivat maksimoida ilmavirtauksen ja minimoida painehäviöt, jolloin energiakustannukset laskevat merkittävästi valitun suodattimen tehollisen suodatuspinta-alan mukaan.

Kun tarvitaan laminaarista ilmavirtausta...

Suojakaapit tunnetaan tiukoista laminaarisuusvaatimuksista. Joillakin OEM-asiakkaistamme ilmavirran nopeusvaatimus on jopa 0,45 m/s ± 10 %. CMS (Controlled Media Spacing) ‑laskostekniikkamme ja suodatinpakettiin valmistuksen aikana lisätyn laminaariosan avulla voimme täyttää nämä tiukat vaatimukset ongelmitta.

Täysi valikoima HEPA-suodattimia

MEGALAM-suodatinta valmistetaan kolmea vakiosyvyyttä: 66, 90 ja 110 mm (nimellisesti kahden, kolmen ja neljän tuuman paketit). Jäljitettävyyden vuoksi kaikki toimittamamme suodattimet testataan yksilöllisesti, jotta voimme jatkuvasti tarjota puhtainta ja kustannustehokkainta ilmaa vaativimpiinkin ympäristöihin.

Laboratorioita koskevat normit:

 

1. EN 12469 (Suojakaappistandardi)

Suojakaapit luokitellaan kolmeen luokkaan seuraavasti:

  • Luokka I: Suojakaapit, joiden edessä olevan aukon kautta käyttäjä voi tehdä toimia kaapin sisällä ja joka on muotoiltu siten, että työntekijä on suojattu. Kaapissa muodostuneita ilmassa kulkeutuvia hiukkasepäpuhtauksia ohjataan kaapin edessä olevan työaukon kautta sisään puhallettavalla ilmavirralla sekä poistoilman suodatuksella.
  • Luokka II: Suojakaapit, joiden edessä olevan aukon kautta käyttäjä voi tehdä toimia kaapin sisällä ja joka on muotoiltu siten, että työntekijä on suojattu ja tuotteiden saastumisen sekä ristisaastumisen riski on pieni. Kaapissa muodostuneita ilmassa kulkeutuvia hiukkasepäpuhtauksia ohjataan sopivalla tavalla suodatetulla sisään puhallettavalla ilmavirralla sekä poistoilman suodatuksella. Huomautus: Tämä saavutetaan yleensä vain alaspäin suuntautuvalla laminaarisella ilmavirralla kaapin sisällä sekä etuaukossa olevalla ilmaverholla.
  • Luokka III: Suojakaapit, joiden työalue on täysin suljettu siten, että käyttäjä toimii työalueen ulkopuolella (esimerkiksi kaappiin mekaanisesti kiinnitettyjen käsineiden avulla). Kaappiin tuodaan jatkuvasti suodatettua ilmaa ja poistoilma käsitellään siten, että mikro-organismien leviäminen on estetty.

 

2. Maailman terveysjärjestön (WHO) bioturvallisuuskäsikirja: 

Käsikirjassa kerrotaan, miten estetään altistuminen haitallisille mikro-organismeille. Asiakirjassa kuvataan riskitasoja 1–4, joista 1 on alhaisin ja 4 korkein. Tasoja 1 ja 2 ei katsota suljetuiksi laboratorioiksi toisin kuin tasot 3 ja 4.
"Käytännön määräykset" koskevat tilaan pääsyä, henkilökohtaisia suojavälineitä, toimintatapoja, työskentelyaluetta ja bioturvallisuuden ylläpitoa.
"Rakenne ja tilat" käsittelee rakenteisiin liittyviä yksityiskohtia. "Laboratoriovarusteet" käsittelee tärkeitä bioturvallisuusvarusteita. "Terveys ja lääketieteellinen valvonta" sisältää eri riskiryhmien mikro-organismeja käsitteleviä työntekijöitä koskevia ohjeita. Lisäksi käsikirja sisältää tietoa koulutuksesta, jätteenkäsittelystä, kemiallisesta turvallisuudesta sekä palo-, sähkö- ja säteilyturvallisuudesta.

Suljettu laboratorio – Bioturvallisuustaso 3 on suunniteltu ja tarkoitettu työhön, joka liittyy riskiryhmän 3 mikro-organismeihin sekä suuriin määriin tai pitoisuuksiin riskiryhmän 2 mikro-organismeja, joilla on suuri aerosolileviämisen riski. Biosuojaustaso 3 edellyttää tehokkaampaa käyttö- ja turvallisuusohjelmaa kuin tavallisissa biosuojaustason 1 ja 2 laboratorioissa on käytössä. (1)

1. Rakennuksen ilmastointijärjestelmä on suunniteltava siten, että bioturvallisuustasolla 3 olevasta suljetusta laboratoriosta tuleva ilma ei voi siirtyä rakennuksen muihin tiloihin.
Ilman voi suodattaa HEPA-suodattimilla, käsitellä ja kierrättää laboratoriossa. Laboratorion (biosuojakaappeja lukuun ottamatta) jäteilma on suunniteltava ja toteutettava rakennuksen ulkopuolella siten, että se leviää poispäin asuinrakennuksista ja ilmanotosta. Suosittelemme, että jäteilma poistetaan tilasta ulos vain sellaisen ilmansuodattimen (HEPA-suodattimen) kautta, jolla on erittäin hyvä hiukkaserotusaste. (1)

2. Biosuojakaapit on sijoitettava riittävän kauas käytävistä ja suojattava ovien ja yleisilmastointijärjestelmien ilmavirroilta (katso luku 7). (1)

3. Luokan I ja II biosuojakaappien jäteilma joka on suodatettu HEPA-suodattimen läpi, on poistettava siten, ettei se voi häiritä kaapin, huonetilan ja/tai rakennuksen ilmatasapainoa.
Kaikki HEPA-suodattimet on asennettava siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja ne voidaan tarvittaessa myös testata käytön aikana. (1)

Korkeimman bioturvatason 4 suljetut laboratoriot on tarkoitettu käytettäväksi riskiryhmä 4:n mikro-organismien käsittelyssä. Ennen tällaisen laboratorion rakentamista ja käyttöönottoa on neuvoteltava sellaisten laitosten kanssa, joilla on kokemusta tällaisten järjestelmien käytöstä. Korkeimman bioturvatason 4 suljettuja laboratorioita tulee käyttää vain ja ainoastaan kansallisten terveydenhuoltoviranomaisten tai muun soveltuvan tahon valvonnassa. (1)

1. Ohjattu ilmastointijärjestelmä. Tiloissa on ylläpidettävä alipainetta. Sekä tulo- että poistoilma on suodatettava HEPA-suodattimella. Luokan III kaappilaboratorion ja vastaavan turvalaboratorion ilmastointijärjestelmissä on merkittäviä eroja:

  • Luokan III kaappilaboratorio:
    Tuloilma luokan III biosuojakaappiin voidaan ottaa huoneesta, jos se johdetaan kaappiin asennetun HEPA-suodattimen kautta, tai tuoda suoraan ulkoilmajärjestelmästä. Luokan III biosuojakaapin poistoilman on kuljettava kahden HEPA-suodattimen läpi, ennen kuin se poistetaan ulos. Kaappia tulee aina käyttää alipaineessa ympäröivään laboratorioon nähden voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Suojakaappilaboratoriossa on käytettävä järjestelmää, jossa ei ole kiertoilmakäyttöä.
  • Turvalaboratorio:
    Huoneessa on oltava tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Järjestelmän tulo- ja poisto-/jäteilma on tasapainotettava siten, että pukualueen ilmavirtaus kulkee pienimmän riskin alueelta korkeimman riskin alueille. Lisäpoistoilmapuhaltimien avulla varmistetaan tilan jatkuva alipaineistus. Paine-eroja turvalaboratoriossa sekä laboratorion ja sen lähinnä olevan tilan välillä on valvottava. Ilmastointijärjestelmän tulo- ja poistoilmaosien ilmavirtausta on valvottava ja turvalaboratorion mahdollinen ylipaineistuminen on estettävä käyttämällä soveltuvaa ohjausjärjestelmää. HEPA -suodatettu tuloilma tulee tuoda pukualueelle, dekontaminaatiosuihkuihin ja dekontaminaatioilmasulkuun tai ‑kammioon. Turvalaboratorion jäteilma tulee johtaa kahden sarjaan kytketyn HEPA-suodattimen kautta, ennen kuin se voidaan johtaa ulos. Poistoilma voidaan myös kierrättää kaksinkertaisen HEPA-suodatuksen jälkeen, mutta vain turvalaboratorion sisällä. Biosuojatason 4 turvalaboratorion poistoilmaa ei missään olosuhteissa saa kierrättää muihin tiloihin. Kun ilmaa kierrätetään turvalaboratoriossa, on noudatettava suurta varovaisuutta. Tutkimuksen luonne, laboratoriossa käytettävät varusteet, kemikaalit ja muut materiaalit sekä tutkimuksessa mahdollisesti käytettävät eläinlajit on otettava huomioon. (1)

Kaikki HEPA-suodattimet on testattava ja sertifioitava kerran vuodessa. HEPA -suodatinkotelo on oltava rakenteeltaan sellainen, että suodatin voidaan steriloida paikallaan ennen suodatinvaihtoa ja/tai asennuksen purkamista. Suodatin voidaan myös poistaa suljetussa ja kaasutiiviissä primaarisuojapussissa myöhempää sterilointia tai polttamista varten. (1)

(1) Laboratorion bioturvallisuuskäsikirja, WHO (Maailman terveysjärjestö) 2003 

Yhteydenotto

Ota yhteyttä helposti

Yhteystiedot
AJANKOHTAISTA

Tilaa Camfil uutiskirje